Положення окремих варн

Страница 1

Перша варна - найпривілейованіша - брахмани. Вони ніби виникли з вуст - "найчистішої"" частини тіла Брахми. У давніх джерелах брахман постає мало не божеством у людсь­кій подобі. Лише він міг визнавати волю богів, вивчати свя­щенні тексти, здійснювати жертвопринесення, обряд корона­ції правителя. Брахмани звільнялися від повинностей, навіть цар не міг розпоряджатися їхньою власністю. "Якщо раджа не слухатиме порад брахмана, - записано в законах Ману, -

то може загинути, як корова в трясовині". Вбивство брахмана вважалося найтяжчим злочином. Належність до варни брах­манів вважалася спадковим привілеєм, хоча були поодинокі випадки переходу їх в інші варни.

Право закріплювало привілеї "благородних" станів. Брах­ман, як і інші "двічі народжені", досягнувши 8 років, прохо­див обряд посвячення в "двічі народжені". Після завершення курсу навчання у наставника йому належало одружитися, стати главою дому, мати дітей, займатися їх вихованням, здійснювати обряди на честь богів і предків. Продовживши свій рід і побачивши онуків, брахман, доживши до сивого во­лосся, повинен був стати самітником, відійти від світу в ліс, там роздумувати про марність усього земного, вивчати Веди, очистити душу від гріховних помислів.

Етика зобов'язувала брахмана показувати приклад у ви­конанні релігійних обрядів, уміти уважно слухати інших, го­ворити правду або мовчати, дотримуватися законів гостиннос­ті. Йому категорично заборонялося вбивати всіх, хто ходить, літає, повзе. Тому правовірні брахмани не могли займатися навіть землеробством, "адже дерево із залізним наконечни­ком ранить землю (й істоти), що живуть в землі".

Брахмани звільнялися від податків, повинностей і тілес­них покарань.

Правителі залучали брахманів до розгляду судових справ, виконання різноманітних державних доручень, не пов'я­заних з військовою справою. Використовуючи свій вплив, священнослужителі обмежували владу правителя. За Законами Ману, цар повинен був слухати їхні поради з самого ранку до приходу інших міністрів та радників.

Закон гласив, що коли цар не спроможний забезпечити захист своїх підлеглих (брахманів), то його "необхідно було вбити як скажену собаку". Подібна стаття дуже рідкісна в іс­торії права, їй немає аналогів.

Вихідці з брахманів були царями, воєначальниками, пе­ребували в царському суді.

Правителі із кшатріїв звичайно не мирилися з брахмана­ми, між ними точилась боротьба за вплив і владу.

У поселеннях серед простого люду брахмани жили скром­ніше, годувалися за рахунок пророкування, відведення не­сприятливих наслідків від тих, хто не дотримувався ритуалів.

Друга варна - кшатрії (раджанья), "створені з рук бога". Вони становили основну частину верхівки чиновників: пра­вителів, воєначальників, раджів. В їх руках була реальна влада військова і матеріальна могутність. Майже всі царі були вихі­дцями із кшатріїв. Релігія зобов'язувала до співробітництва брахманів і кшатріїв. Царі - прибічники брахманів - переслідували кшатріїв. доходило до кривавих міжусобиць. Правителі-кшатрії відпо­відали тим же. Посилення впливу буддистів послабило пози­ції кшатріїв. Багато з них покинули військову службу, пере­творились на ремісників і крамарів.

Третя варна - вайшьї, "створені із стегон бога", - займа­лися землеробством, скотарством, ремеслом, торгівлею, але користувалися покровительством правителів. З представників цієї варни формувалось ополчення, вони сплачували основну мису податків. Тільки окремі вайшьї були багаті, посідали ви­соке становище в суспільстві.

Четверта варна - шудри, "створені із ступнів бога". Вони не проходили обряду посвячення, їхнім головним обов'язком було служіння "двічі народженим". Шудра повинен був хар­чуватися зі столу господаря, носити його недоношений одяг. Вій не міг вивчати веди. Брахман за вбивство шудри ніс таке ж покарання, як за вбивство кота або собаки. Шудри станови­ли основну масу найманих людей, слуг, ремісників. Шудрі не можна було мати багатство, оскільки це могло "утискувати брахманів". За образу брахмана шудрі могли відрізати язика.

Страницы: 1 2

Поплярное на сайте:

Отличительные черты древнеримского искусства
В произведениях древних римлян, в отличие от греков, преобладали символика и аллегория. Соответственно пластические образы эллионов уступили у римлян место живописным, в которых преобладала иллюзорность пространства и формы -- не только в ...

Живописный анекдот
Незаконный сын барона Г. К. Криденера; фамилия «Перов» возникла как прозвище, которое дал будущему художнику его учитель грамоты, заштатный дьячок. Учился в Арзамасской школе живописи (1846-1849) и в Московском училище живописи, ваяния и ...

Приезд жениха на неделе
Жениху на неделе полагалось являться с подарками. Называлось это "приехать с прениками". Кроме пряников привозили отрез на сарафан, платок, шаль, полушалок и т.п. "подарки невеста берет не сразу, "потомит" жениха, ...